Általános üzleti feltételek

  • Home
  • Általános üzleti feltételek

1. Az Általános Üzleti Feltételek hatálya

Az Eladó valamennyi ajánlatára, szerződésre, annak megkötésére és teljesítésére a jelen Általános Üzleti feltételek az irányadóak, melyeket a Megrendelő legkésőbb a megrendeléssel elismer. Minden ettől eltérő megállapodáshoz minden esetben az Eladó írásbeli nyilatkozata szükséges. A Vevőnek a jelen Általános Üzleti feltételektől eltérő saját vételi feltételei csak akkor érvényesülnek, ha azokat az Eladó írásban elismeri.

2. Az ajánlat

Az ajánlatokban megadott árak nettó árakat jelentenek, és az ÁFA nélküli tiszta áruértéket foglalják magukban. Az Eladó ajánlata kötelezettség nélküli és nem érinti a már megkötött szerződéseket.

3. Ár, árváltozás

Az ár nettó árként értetendő, raktár paritásban történő szállításra. Ennek megváltoztatását csak az eladó nyilatkozhat. Azok az előre nem látható költségek, amelyeket az Eladó az ár kalkulációjánál nem vett figyelembe, a Vevő terhére esnek. Az Áfa-t az Eladó a számlán elkülönítetten tünteti fel.

4. Csomagolás és feladás

A csomagolás és feladás a kereskedelemben szokásos módon történik, kivéve, ha Vevő erre vonatkozóan kifejezetten utasítást ad. A csomagolást az Eladó végzi, Eladó választhatja meg a feladás módját, amennyiben a Vevő semmilyen különleges feladási utasítást nem adott. A szállítmányok biztosítása fuvarozási károkkal és késedelmekkel szemben csak a Vevő kifejezett kívánságára és költségére történik. Alap biztosítása a csomagolt árúk esetében 50.000.-ig terjed. Felette csak vevői kérésre és költségre lehet biztosítást kötni a vásárolt árú értékének megfelelően.

5, Szállítási határidők

A megadott határidők csak akkor kötelezőek, ha azokat az Eladó írásban elismeri. Az Eladó rész-szállításra és előszállításra is jogosult. Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőt rossz termés, közlekedési akadályok, a szállítmány elvesztése, vagy hatósági intézkedések folytán nem képes betartani, jogában áll a Vevővel kötött szerződétől részben vagy egészben –kártérítés fizetés nélkül elállni. Ilyen esetekben a Vevő részszállításokat is köteles átvenni.

6. Fizetés

A fizetési feltételekben a felek külön állapodnak meg. A fizetésre vonatkozó hely az Eladó székhelye. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a banki Alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot fizet. Fizetési kötelezettség beszámítással nem teljesíthető.

7. Reklamáció

A vevő minden szállítmányt az átvétel után haladéktalanul köteles megvizsgálni. Az árú és a csomagolás felismerhető hibáit, valamint esetleges mennyiségi eltéréseket haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles az Eladóval közölni. A csak később felismerhető minőségi hibákat azok felfedezése urán haladéktalanul, de legkésőbb a szállítástól számított 3 hónapon belül köteles a Vevő az Eladóval közölni. Ez a határidő jogvesztő következményekkel jár.

A leszállított árú kifogásolásakor a Vevő köteles az árú ideiglenes költségmentes és szakszerű tárolásról gondoskodni. A vizsgálat költségeit a vesztes fél viseli. A hibás árú szállítást minden esetben a vevőt terheli.

8. Szavatosság, garancia

Az eladó minden európai termékekre 2 év garanciát biztosít. Amennyiben a Vevő reklamációja megalapozott volt az Eladó köteles az árút visszavenni, de nem köteles cserére, árengedményre vagy kártérítésre. Az Eladónak jogában áll jogos reklamáció esetén, azt pótszállítással rendezni. Az Vevő egyéb kártérítési igényt csak szándékosság, vagy súlyos gondatlanság bizonyítása esetén követelhet.

9. Csere

Az eladó nem köteles a leszállított árút visszavenni, vagy más árúra kicserélni.

10. Felhasználás, tovább eladás

A Vevő az árút kizárólag az Eladó által használt megjelölésekkel és leírásokkal ajánlhatja fel másnak, vagy idegenítheti el más személy részére. A tovább eladás csak a jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelő feltételek szerint történhet.

11. Tulajdonjog fenntartás

Eladó, Vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes kifizetéséig a leszállított árú tulajdonát magának tartja fenn. A vevő a tulajdonjog fenntartás mellett szállított árúra vonatkozó, harmadik személy által folyamatba tett eljárást, különösen foglalást haladéktalanul köteles Eladóval közölni, és köteles közreműködni a foglalás hatályon kívül helyezése érdekében teendő intézkedésekben.

A vevő a tulajdonjog mellett a szállított árút csak rendes üzleti forgalomban idegenítheti el, és ilyen esetben már a jelen általános Üzleti Feltételek elfogadásával a tovább eladásból származó követelését Eladóra átruházza. Az átruházás valamennyi, a vevővel szemben fennálló követelés biztosítékául szolgál.

12. Egyéb rendelkezések

Eladó katalógusaiban és prospektusaiban szereplő minden fajtaleírást, információt és táblázatot az Eladó szakemberei legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint állították össze, ezek az adatok azonban minden kötelezettség nélküliek és csupán tájékoztató jellegűek.

Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése időközben kötelező jogszabályba ütközne, az Általános Üzleti Feltételek további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

A megrendelő illetve Vevő, valamint az Eladó közötti és az Általános Üzleti Feltételekkel, valamint a megrendeléssel kapcsolatban létrejött bármilyen jogvitás eset elbírálására a felek alávetik magukat a Pesti központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.